diumenge, 30 de maig del 2010

FITXES D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL Núm. 9, 10, 11 i 12. Castellons (poblat i necròpolis)Núm. catàleg:
09
Identificador:
CASTELLONS (I)
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0295821; Y=4567370
Alçada snm:
120
Núm. jaciment IPAC:
5910
Codi de registre IPAC:
I04643
Règim jurídic:
Propietat municipal
Cronologia:
Ferro Ibèric Antic - Ple
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Lloc d'hàbitat: poblat
Referència cartogràfica:
I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Flix, 444-2-5 (250-133); los Comellarets, 444-2-6 (250-134); Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133); i Serra de Montvià, 444-3-6 (251-134).
Situació: 
Terreny erm. Jaciment situat sobre un turó arrodonit i planer a la riba esquerra del riu Ebre davant del meandre de Flix, a prop del pas de la barca.
S'accedeix des del Pas de la Barca de Flix per la carretera que voreja el meandre del riu Ebre a l'alçada de la població. Aquesta carretera, situada a la riba esquerra del riu, uneix el Pas de Barca amb la carretera C-233. Des del Pas de la Barca és el segon camí que es troba a l'esquerra de la carretera, cal seguir-lo 400 m fins al peu del turó. Per evitar el pas de barca, cal sortir de Flix per la carretera C-12 en direcció a Maials, a 600 m del pont de l'embassament de Flix, es troba el desviament a la dreta de la carretera C-233, direcció a la Granadella; al km 1'2 es troba un altre desviament a la dreta, en direcció al Pas de Barca de Flix; seguint la carretera durant 2'5 km es troba un camí a la dreta, que cal seguir-lo 400 m fins al peu del turó.


Descripció:
Lloc d'hàbitat: poblat
La banda esquerra del riu Ebre, al sud-est de Flix, és ocupada per un conjunt de petits turons només accessibles pel sud i l'est, donat que pel costat del riu són molt abruptes amb penya-segats. El turó on es troba el jaciment presenta aquestes mateixes característiques.
El jaciment es troba en fase d'excavació. S'ha documentat un accés esglaonat (costat est). S'observen evidències d'un mur perimetral d'uns 50 m que delimita tot el conjunt. L'estructura del poblat està formada per murs de bona factura que conformen habitacions rectangulars que s'adossen a la muralla i envolten un espai central a la part superior.
El material ceràmic és molt abundant per tot el jaciment, sobretot de ceràmica ibèrica oxidada (àmfora ibèrica, vores exvassades, grans contenidors, ceràmica decorada amb bandes paral·leles, etc.); també es documenta ceràmica a mà i acanalats.
J. Noguera (2002) suggereix que el jaciment va conèixer un període en el qual el seu perímetre depassava àmpliament el delimitat pel turó i la seva muralla, malgrat que els conreus han pogut destruir les estructures, la dispersió del material ceràmic, en una superfície de 10.000 m2, ho fa versemblant.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·les 358, 389, 390, 392 i 393 del polígon 4.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.
GENERA, M. Inventari arqueològic de la Ribera d’Ebre, a Fonaments, 3, Barcelona, 1982, pp. 64.
GENERA, M. L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Coop. Graf. Dertosense, Tortosa, 1991, pp. 29.
MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J.: Noves aportacions sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de l’Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada l’any 1988, a La romanització del Pirineu. 8é Col·loqui d’Arqueologia de Puigcerdà (1988), Puigcerdà, 1990, pp. 165-174.
NOGUERA, J. L’evolució del poblament a la Foia de Móra (Ribera d’Ebre, Tarragona) des del Bronze Final a l’època romana, a Citerior 2, Tarragona, 1998, pp. 97-127.
NOGUERA, J.: Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre, a Ilercavònia, 1, CERE, Flix, 2000, pp. 25-51.
NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 57-59.Núm. catàleg:
10
Identificador:
CASTELLONS (II)
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0295951; Y=4567472
Alçada snm:
110
Núm. jaciment IPAC:
13897
Codi de registre IPAC:
I013897
Règim jurídic:
Propietat municipal
Cronologia:
Ferro Ibèric Antic - Ple
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Lloc d'hàbitat: poblat
Referència cartogràfica:
I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133).
Situació: 
Terreny erm. Jaciment situat en una plataforma allargada en l'istme entre el turó dels Castellons (I) i el turó de la necròpolis dels Castellons (IV), d'uns 100 m de llarg i 20 d'ample, a la riba esquerra del riu Ebre davant del meandre de Flix, a prop del Pas de la Barca.
S'accedeix des del Pas de la Barca de Flix per la carretera que voreja el meandre del riu Ebre a l'alçada de la població. Aquesta carretera, situada a la riba esquerra del riu, uneix el Pas de Barca amb la carretera C-233. Des del Pas de la Barca és el segon camí que es troba a l'esquerra de la carretera, cal seguir-lo 400 m fins al peu del turó. Per evitar el pas de barca, cal sortir de Flix per la carretera C-12 en direcció a Maials, a 600 m del pont de l'embassament de Flix, es troba el desviament a la dreta de la carretera C-233, direcció a la Granadella; al km 1'2 es troba un altre desviament a la dreta, en direcció al Pas de Barca de Flix; seguint la carretera durant 2'5 km es troba un camí a la dreta, que cal seguir-lo 400 m fins al peu del turó.


Descripció:
Lloc d'hàbitat: poblat
La banda esquerra del riu Ebre, al sud-est de Flix, és ocupada per un conjunt de petits turons només accessibles pel sud i l'est, donat que pel costat del riu són molt abruptes amb penya-segats. El turó on es troba el jaciment presenta aquestes mateixes característiques.
El jaciment es troba en fase d'excavació. S'han posat al descobert murs de factura ibèrica, amb pedra mitjana, ben desbastada, conservant-se diverses filades. Els murs són transversals i algun longitudinal que tanca els àmbits.
El material ceràmic és molt abundant per tot el jaciment, sobretot de ceràmica ibèrica oxidada.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·les 357, 358, 387 i 388 del polígon 4.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.
GENERA, M. Inventari arqueològic de la Ribera d’Ebre, a Fonaments, 3, Barcelona, 1982, pp. 64.
GENERA, M. L’Ebre final: del Paleolític al món romà, Coop. Graf. Dertosense, Tortosa, 1991, pp. 29.
NOGUERA, J. L’evolució del poblament a la Foia de Móra (Ribera d’Ebre, Tarragona) des del Bronze Final a l’època romana, a Citerior 2, Tarragona, 1998, pp. 97-127.
NOGUERA, J.: Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre, a Ilercavònia, 1, CERE, Flix, 2000, pp. 25-51.
NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 57-59.Núm. catàleg:
11
Identificador:
CASTELLONS (III)
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0296214; Y=4567369
Alçada snm:
105
Núm. jaciment IPAC:
13989
Codi de registre IPAC:
I013898
Règim jurídic:
Propietat privada
Cronologia:
Bronze Final III -
Ferro Ibèric Antic
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Necròpolis d'incineració col·lectiva
Referència cartogràfica:
I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133).
Situació: 
Explotació agropequària. El jaciment es troba entre uns camps d'oliveres, situat en una terrassa de conreu entre el turó més alt (els Castellons IV) i la carretera del Pas de la Barca que voreja el Barranc dels Castellons. Està a uns 500 m al sud-est dels Castellons (I) i ocupa un espai d'uns 200 m2.
S'accedeix des del Pas de la Barca de Flix per la carretera que voreja el meandre del riu Ebre a l'alçada de la població. Aquesta carretera, situada a la riba esquerra del riu, uneix el Pas de Barca amb la carretera C-233. Des del Pas de la Barca és el tercer camí que es troba a l'esquerra de la carretera, cal seguir-lo 50 m cap a la dreta. Per evitar el pas de barca, cal sortir de Flix per la carretera C-12 en direcció a Maials, a 600 m del pont de l'embassament de Flix, es troba el desviament a la dreta de la carretera C-233, direcció a la Granadella; al km 1'2 es troba un altre desviament a la dreta, en direcció al Pas de Barca de Flix; seguint la carretera durant 2'4 km es troba un camí a la dreta, que cal seguir-lo 50 m cap a la dreta. Un cop passat un petit mas és l'espai que es troba sense conrear.


Descripció:
Necròpolis d'incineració col·lectiva
Necròpolis tumular, d'incineració, formada per més de 100 enterraments en un àrea de forma rectangular allargada i plana. Es tracta d'enterraments sense cista, excavats en un sediment d'uns 50 cm de potència i coberts, en la majoria dels casos, per anells de pedres de menys d'1 m de diàmetre, amb una corona exterior i una interior; al centre tres o quatre pedres, conformaven el cobriment de l'urna que podria estar tapada per una lloseta o una tapadora i falcada per una llosa. D'altres enterraments són simples forats sense cap mena de protecció.
El material ceràmic es conforma d'urnes a mà i a torn. Entre les primeres: acanalats, brunyits, cordons, vores exvasades, bases planes, urnes amb peu anular, tassetes amb una nansa i vora exvasada. Entre les urnes a torn: predominen les d'orelletes molt petites. No sembla que hi hagin importacions.
Metalls, principalment bronze: cibelles, cadenetes i fìbules. El ferro és escàs i molt fragmentari.
La cronologia proposada per J. Noguera (2002) és la situada entre els segles VI i V a.C.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·les 370, 373, 377 i 379 del polígon 4.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.
MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J.: Noves aportacions sobre el poblament protohistòric a les comarques del curs inferior de l’Ebre. Els resultats de la campanya de prospecció desenvolupada l’any 1988, a La romanització del Pirineu. 8é Col·loqui d’Arqueologia de Puigcerdà (1988), Puigcerdà, 1990, pp. 165-174.
NOGUERA, J. L’evolució del poblament a la Foia de Móra (Ribera d’Ebre, Tarragona) des del Bronze Final a l’època romana, a Citerior 2, Tarragona, 1998, pp. 97-127.
NOGUERA, J. Ibers a l’Ebre, CERE, Flix, 2002, pp. 22..Núm. catàleg:
12
Identificador:
CASTELLONS (IV)
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0296104; Y=4567454
Alçada snm:
113
Núm. jaciment IPAC:
13899
Codi de registre IPAC:
I013899
Règim jurídic:
Propietat privada
Cronologia:
Ferro Ibèric Antic - Ple
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Necròpolis d'incineració col·lectiva
Referència cartogràfica:
I.C.C. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Mas del Tendrer, 444-3-5 (251-133).
Situació: 
Terreny erm. En el punt més alt del turó, situat al nord-est, a uns 150 m dels Castellons (III) i a uns 350 m a l'est dels Castellons (I).
S'accedeix des del Pas de la Barca de Flix per la carretera que voreja el meandre del riu Ebre a l'alçada de la població. Aquesta carretera, situada a la riba esquerra del riu, uneix el Pas de Barca amb la carretera C-233. Des del Pas de la Barca és el tercer camí que es troba a l'esquerra de la carretera, cal seguir-lo 50 m cap a la dreta. Per evitar el pas de barca, cal sortir de Flix per la carretera C-12 en direcció a Maials, a 600 m del pont de l'embassament de Flix, es troba el desviament a la dreta de la carretera C-233, direcció a la Granadella; al km 1'2 es troba un altre desviament a la dreta, en direcció al Pas de Barca de Flix; seguint la carretera durant 2'4 km es troba un camí a la dreta, que cal seguir-lo 50 m cap a la dreta. És el turó que domina els camps de conreu d'aquesta zona.


Descripció:
Necròpolis d'incineració col·lectiva
Es documenten les evidències d'estructures tumulars de forma circular i potser quadrangular, de les que només en resta una filada de la corona exterior. Algunes lloses disposades horitzontalment sobre el terra podrien correspondre a la tapa d'alguns dels loculi dels que hagués desaparegut el túmul superior.
El material ceràmic recollit és molt escàs, només algun petit fragment de ceràmica a mà; també es documenta alguns petit fragment d'ós i de bronze.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·les 367, 378, 386 i 388 del polígon 4.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.