dimarts, 27 d’abril de 2010

FITXA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL núm. 7, Sitges del calvari
Núm. catàleg:
07
Identificador:
SITGES DEL CALVARI
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0294993; Y=4567789
Alçada snm:
64
Núm. jaciment IPAC:
13905
Codi de registre IPAC:
I013905
Règim jurídic:
Propietat municipal
Cronologia:
Indeterminada
Protecció:
Tancat amb una porta metàl·lica.
Tipus de jaciment:
Sitja aïllada
Referència cartogràfica:
Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Flix, 444-2-5 (250-133).
Situació: 
Zona urbana. Situades al talús dret del camí que porta al cementiri i al castell, a l'alçada del calvari.


Descripció:
Sitges (d'època medieval-moderna?)
Es tracta de dues sitges situades al talús dret del camí que porta al cementiri i al castell, a l'alçada del calvari, al carrer de la Misericòrdia.
Les dues sitges foren descobertes durant els treballs d'arranjament del camí al cementiri i al castell de Flix; les sitges foren seccionades pel talús deixat a la dreta del camí. Estan excavades a la roca sorrenca i actualment es troben protegides per un mur de blocs prefabricats i dues portes metàl·liques.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·la 22 de l’illa 51775 de la fulla BF9647H.

Bibliografia:

Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.