divendres, 16 d’abril de 2010

BCIL's (béns culturals d'interès local) de Flix, 3.FITXA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL núm. 3, la Teuleria.

Núm. catàleg:
03
Identificador:
LA TEULERIA
Terme municipal:
FLIX
Comarca :
RIBERA D'EBRE
Coordenades UTM:
X=0294945; Y=4568541
Alçada snm:
50
Núm. jaciment IPAC:
13906
Codi de registre IPAC:
I013906
Règim jurídic:
Propietat privada
Cronologia:
Moderna
Protecció:
Sense protecció
Tipus de jaciment:
Lloc de producció i fabricació
Referència cartogràfica:
Institut Cartogràfic de Catalunya. Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000, Flix, 444-2-5 (250-133).
Situació: 
Zona urbana. Situat a banda i banda de la carretera C-233, a la riba esquerra del riu Ebre, en el meandre que aquest fa al seu pas per la població de Flix.


Descripció:
Lloc de producció i fabricació
Es tracta d'un conjunt de tres forns per a l'elaboració de teules i maons, situats a ambdós costats de la carretera C-233 que va a la Granadella, a uns 100 m de la intersecció amb la carretera C-12. De l'antiga bòvila es conserven les restes de tres forns, realitzats amb pedra i maó, d'un pou, les conduccions i les basses de decantació. En l'entorn s'observen els grans buits deixats per l'extracció d'argiles necessàries per al funcionament de la teuleria. La cronologia dels tres forns actuals és incerta, encara que amb diferents remocions i refraccions poden haver tingut una continuïtat des de principis del segle XVII, tota vegada que aquesta teuleria s'esmenta en el Capbreu de Flix de 1624.


Proposta d'afectació del BCIL
(parcel·les del cadastre):

Parcel·les 5 i 346 del polígon 12.

Al·legacions:
Amb data 1 d’octubre de 2007 (registre d’entrada 2595), el Sr. José Matias Simón Mestres, la Sra. Maria Josefina Simón Mestres i la Sra. Josefina Mestres Blanch, veí de Tenerife i veïnes de Flix respectivament, presentaren la seva disconformitat per la declaració de BCIL del jaciment arqueològic de la Teuleria, al posar en dubte que l’espai ocupat per aquesta antiga bòvila sigui un jaciment arqueològic.


Resolució
de les al·legacions:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió núm. 4/2009, celebrada el 9 d’abril de 2009, va adoptar la resolució de rebutjar l’al·legació formulada pel Sr. José Matias Simón Mestres, la Sra. Maria Josefina Simón Mestres i la Sra. Josefina Mestres Blanch, en el sentit de que les seves finques, situades a la parcel·la 5 del polígon 12, i a les parcel·les 343 i 346 del polígon 12, pels motius que s’assenyalen en l’informe que es reprodueix en l’antecedent cinquè de l’esmentat acord.


Bibliografia:

Capbreu de Flix de 1624 (Arxiu Històric de Barcelona, baronies C-XII-6).
Fitxes de l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2003.


Cap comentari: